Leasa era möbler

Leasing är en form av långtidshyra där ett leasingbolag äger de leasade objekten och ni nyttjar dem. Många av rörelsens kostnader betalas idag efterhand som de nyttjas; exempelvis lokalhyra, löner, el och tele. Vi erbjuder er att betala även för era möbler månads- eller kvartalsvis.

Därför är det smart att leasa möbler

  • Leasing belastar inte skuldsidan i balansräkningen med utrustningens värde.
  • Leasingkostnaden är skattemässigt avdragsgill samma år.
  • Leasingen påverkar inte betalningsförmågan, dvs likviditeten försämras inte.
  • Leasing belastar driftsbudget istället för investeringsbudget.
  • Kreditutrymmet hos banken behöver inte användas för finansiering av möbler.
  • Lättare att budgetera eftersom du känner till leasingavgiften i förväg.
  • Avtalstiden kan skräddarsys så att de möbler som behövs kan anskaffas till en kostnad som bäst passar budgeten. Vanliga hyrestider är 12–60 månader.
  • En förmånligt försäkring med låg självrisk är ett populärt tillval.
  • Komplettera era möbler med iPads, iPhone, Mac och annan IT-utrustning.
  • Med vår flexibla leasing kan ni välja att betala exempelvis 20% av möblernas kostnad inledningsvis, sedan finansiera 50–75% av investeringen månadsvis över 24–60 månader och slutligen välja ett restvärde på 5–30% att erlägga efter leasingperiodens slut.