Vad är god ergonomi för barn och unga?

Ergonomi står för läran om människan i arbete och innebär att det arbete vi utför ska anpassas och varieras utefter oss som individer, både för kroppen och knoppen. Vi har träffat Katarina Bruck, ergonom och leg. arbetsterapeut med över 20 års erfarenhet inom ergonomiområdet, för att ta reda på hur man bäst skapar goda ergonomiska förutsättningar för barn i deras skolmiljö.

 

Katarina, varför är det egentligen viktigt att tänka på ergonomi och hur påverkar det vårt dagliga liv?

– Ergonomi är oerhört viktigt för att vi alla ska må bra, inte skada oss och klara av både skola och arbete. I dagens samhälle är vi allt mer stillasittande, både barn och vuxna. Därför måste vi lära oss hur vi använder kroppen rätt och ha rörelsemässig variation så att inte kroppen tar skada. Vi alla behöver vardagsmotion för att må bra. Och vi måste börja med att lära barnen. Barn är mer anpassningsbara och genom att lära barn och unga om vardagsmotion och ergonomi kan vi förhindra eventuella skador i vuxen ålder, säger Katarina.

 

Hur definierar du en god ergonomisk skolmiljö för barn?

– I en drömvärld är allt justerbart – stolar, bord och skärmar, för att skapa bästa förutsättningar för var individs behov. Dock är detta långt ifrån den miljö vi ser i många av dagens skolor. Det finns flera olika aspekter att tänka på i skapandet av en god studiemiljö. Förutom möbler är det bland annat ventilation, klimat och belysning. Det är även viktigt att ge barn ordentliga avbrott emellan lektionerna där de uppmuntras till rörelse och lek. Genom att hjälpa barnen att bryta sitt stillasittande kan man skapa en större variation för dem under sin skoldag, säger Katarina.

 

Är din uppfattning att möbler i dagens skola är väl anpassade ur ergonomisk synpunkt?

– Nej, allt som oftast är möblerna inte anpassade. Barn och unga varierar väldigt mycket i längd, vilket gör att de traditionella stolarna och borden i dagens skolor inte kan passa var elev på ett bra sätt. Det vore bra om möbler var mer justerbara, och att det fanns olika typer av studieplatser att välja mellan, för att möjliggöra variation under skoldagen.

Vidare beskriver Katarina även att den största utmaningen med en god ergonomisk studiemiljö är att anpassa miljön utifrån alla individer. Vi är alla olika och har därför olika behov, både ur ett lärandeperspektiv och ur ergonomisk synpunkt. Dock så är det viktigt att inte se ergonomin som något övermäktigt. Genom kunskap och engagemang kan man komma en god bit på vägen.

 

Katarinas tre tips för en god studiemiljö:

– Ordentliga avbrott mellan lektioner där barnen rör på sig
– Variera lektionerna och skoldagen – möjliggör skärmfri tid
– God belysning som är justerbar utifrån aktivitet

 


Katarina Bruck, ergonom
och leg. arbetsterapeut